Home » Стручна служба СО

Стручна служба СО

Секретар Скупштине Општине
Татјана Видовић, дипл. правник
Телефон: 056/490-089
Фаx: 056/734-830

Стручна служба СО обавља слиједеће послове:

  • врши стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Скупштине општине, предсједника и секретара Скупштине општине, комисије, одборе и савјете Скупштине   општине,
  • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине, а која предлажу радна тијела Скупштине општине,
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
  • припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности,
  • врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника и информисања јавности о раду Скупштине општине,
  • врши послове протокола предсједника Скупштине општине,
  • врши дактилографске послове, за потребе Скупштие општине, начелника општине и одјељења Општинске управе, врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама начелника општине.

Стручном службом СО руководи секретар.