Home » Друштво » Пореска управа: Јавни позив за подношење годишњих пријава у 2018. години

Пореска управа: Јавни позив за подношење годишњих пријава у 2018. години

Образац 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак

Подноси се до 31. марта 2018. године, за доходак остварен у 2017. години. Ову пријаву подносе физичка лица која су у 2017. години, остварила опорезиве дохотке од личних примања, самосталне дјелатности, ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка. Уз ову пријаву подносе се и прилози на Обрасцу 1005 и/или Обрасцу 1006 у зависности од врсте остварених доходака, а лице које је носилац заједничке дјелатности-партнерства, прилаже и Образац 1009 – Годишњу обавјештајну пријаву за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности, уз који се подноси прилог на Обрасцу 1006 за ниво партнерства. Запослени за које послодавац плаћа порез по одбитку није дужан подносити годишњу пореску пријаву, уколико не остварује доходак по другом основу.

Годишња пореска пријава за доходак из страних извора
Подноси квалификовани инвеститор до 31.03.2018. године за укупан доходак из страних извора остварен у 2017. години.

Образац 1007- Пореска пријава за малог предузетника
Подноси мали предузетник до 31. марта 2018. године за 2017. годину, чији је порез на укупан годишњи приход мањи од 600 КМ.

Образац 1101 – Годишња пореска пријава за порез на добит
Подносе до 31. марта 2018. године, за 2017. годину, правна лица Републике Српске, пословне јединице правног лица из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта за добит остварену на подручју Републике Српске, страно правно лице са сталним мјестом пословања у Републици Српској, те страно лице које је остварило приход од непокретне имовине која се налази у Републици Српској. Уз ову пријаву подноси се и прилог на Обрасцу 1102. Уз Годишњу пријаву за порез на добит подноси се и Годишња пријава контролисаних трансакција, уколико укупан износ контролисаних трансакција (укључујући кредите и зајмове) пореског обвезника у 2017. години прелази 700.000 КМ.

Образац 11 – Годишња пријава пореза по одбитку
Подносе најкасније у року 30 дана након завршетка пореске године, резиденти Републике Српске која у складу са Законом о порезу на добит исплаћују приходе страним правним лицима.

ПП-РО – Пореска пријава за регистровано оружје
Подносе до 31. марта 2018. године, за 2018 годину, физичка и правна лица која су власници регистрованог оружја, а физичка и правна лица која у току године постану власници оружја, ову пореску пријаву подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања оружног листа.

ПП – ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу
Подносе до 28. фебруара 2018. године, за 2018. годину, правна лица, пословне јединице из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта и представништва правних лица а предузетници до 31. марта 2018. године. Правна лица која региструју дјелатност послије 28. фебруара, односно физичка лица-предузетници која региструју дјелатност после 31. марта 2018. године, ову пореску пријаву подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана регистрације.

ПП-КТ – Пореска пријава за комуналну таксу за истицање пословног имена Подносе правна лица и предузетници до 31. марта 2018. године, за 2018. годину, а лица која региструју дјелатност у току године, подносе пријаву у року 15 (петнаест) дана од дана почетка обављања дјелатности.

ПП-ОН – Пореска пријава за остале накнаде
Подносе до 10. марта 2018. године, за 2017. годину, обвезници накнаде за унапређење општекорисних функција шума, противпожарне накнаде и накнаде за противградну заштиту.

Образац ПФРН-Пријава за упис у фискални регистар непокретности
Подносе порески обвезници: власници непокретности, сувласници и заједничари, у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе. Ову пријаву подносе и лица која по било ком основу користе непокретност, само у случају ако се власник непокретности не може одредити или пронаћи.

Образац ПВОН-Пријава за промјену власника/одјаву непокретности
Подносе порески обвезници у року од 30 дана од дана стицања или почетка кориштења непокретности.

Образац ЗУПО-Захтјев за умањење пореске основице
Подносе порески обвезници који према члану 10. Закона о порезу на непокретности имају право на умањење пореске основице, за непокретност у којој станују.

Образац ЗОПН-Захтјев за ослобађање плаћања пореза
Подносе порески обвезници који су према члану 9. Закона о порезу на непокретности ослобођене плаћања пореза на непокретности.

Образац 1002-Годишњи обрачун доприноса
Подносе до 31.03.2018. године за 2017. годину лица која обављају пољопривредну дјелатност, које је осигураник у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног и некомерцијалног газдинства.

Oбразац П-ПИБТ-Годишња пријава паушалног износа боравишне таксе
Подносе до 15. фебруара 2018. године за 2018. годину угоститељи који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање.

Образац 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак Подноси се до 31. марта 2018. године, за доходак остварен у 2017. години. Ову пријаву подносе физичка лица која су у 2017. години, остварила опорезиве дохотке од личних примања, самосталне дјелатности, ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка. Уз ову пријаву подносе се и прилози на Обрасцу 1005 и/или Обрасцу 1006 у зависности од врсте остварених доходака, а лице које је носилац заједничке дјелатности-партнерства, прилаже и Образац 1009 – Годишњу обавјештајну пријаву за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !