Home » Uncategorized @sr » Одлука о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на дан вашара

Одлука о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на дан вашара

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 15. и 16. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20), Начелник општине Власеница, д о н о с и:

О Д Л У К У 

o одржавању традиционалног вашара и радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на дан вашара 12.6.2022. године 

Члан 1.

Одобрава се одржавање традиционалног вашара „Тројице“ дана, 12.6.2022. године.

Члан 2.

Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена у угоститељским, занатско- предузетничким и трговинским објектима на подручју општине Власеница на дан вашара 12.6.2022. године.

Члан 3.

Радно вријеме у угоститељским, занатско- предузетничким и трговинским објектима на подручју општине Власеница на дан вашара одређује се како слиједи:

Занатско- предузетнички и трговински објекти у времену од 06.00 до 22.00 сата

Угоститељски објекти у времену од 06.00 до 01.00 сат.

Члан 4.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница и МУП РС- ПС Власеница у складу са својим овлаштењима.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Власеница“.

 

Број: 02-014-295/22-1
Датум: 08.06.2022. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић