Home » Здравствена и социјална заштита

Здравствена и социјална заштита

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСЕНИЦА
Српских рањеника 10, 75440 Власеница
Тел: 056/733-468
Email: domzdravlja0@gmail.com

 

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Власеница становништву општине Власеница пружа здравствене услуге из области примарне здравствене заштите у оквиру сљедећих дјелатности:

– Породична медицина,
– Лабораторијска дијагностика примарног нивоа,
– Радиологија,
– Хигијенско-епидемиолошка заштита,
– Стоматолошка заштита,
– Хитна медицинска помоћ са превозом пацијената,
– Заштита менталног здравља
– Физикална рехабилитација
– КСЗ – педијатрија и
– КСЗ – гинекологија.

Организационе цјелине су сљедеће службе и центри:

– Служба породичне медицине,
– Консултативно-специјалистичка служба,
– Хигијенско-епидемиолошка служба,
– Служба лабораторијске дијагностике и
– Стоматолошка служба
– Физикална рехабилитација
– Центар за ментално здравље.

На подручју општине ради 5 тимова породичне медицине и Хитна помоћ.

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАСЕНИЦА
Светосавска 84, 75440 Власеница
Тел: 056/710-340
Еmail: centarvlasenica@yahoo.com

Центар за социјални рад Власеница је јавна установа, организована као установа социјалне заштите,  коју је основала Скупштина општине Власеница Одлуком број:01-012-267/94 од 05.10.1994, а која је усклађена са Законом о систему јавних служби Одлуком Скупштине општине број:01-022-109/08 од 03.06.2008.године и са Законом о класификацији дјелатности, регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици српској, Одлуком Скупштине општине Власеница број:01-022-63/11 од 06.07.2011. године.

Напред наведена установа је основана са циљем вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности људи и отклсњања последица стања социјалних потреба у свим областима живота и рада, као и пружања социјалних услуга људима у стању социјалних потреба на подручју општине Власеница.

Основна функција Центра огледа се у дјелатности која је дефинисана Статутом и Законом о социјалној заштити и односе се на обављање стручних послова у провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне  и дјечије заштите.

Дјелатност социјалне заштите обухвата мјере и активности  за стварање услова за остваривање заштитне функције породице, услова за самосталан живот и рад лица која се налазе у стању социјалних потреба или за њихово активирање у складу са способностима, обезбјеђивање срестава за живот материјално необезбјеђеним и за рад неспособним лицима и другим грађанима који су у стању социјалних потреба, као и обезбјеђивање других облика социјалне заштите.