Задње објављено
sren
Home » Секретар СО

Секретар СО

Секретар Скупштине Општине
Татјана Видовић, дипл. правник
Телефон: 056/490-089
Фаx: 056/734-830

Секретар Скупштине општине у сарадњи са предсједником Скупштине и начелником општине припрема дневни ред и обезбеђује услове за рад Скупштине општине. Пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине приликом припрема и вођења сједница Скупштине, као и припрема и вођења сједница сталних и повремених радних тијела Скупштине општине. Обезбеђује неопходну сарадњу у припреми и дистрибуцији скупштинских материјала са начелником општине, начелницима одељења и Кабинетом начелника општине. Стара се о условима и успјешном раду сталних и повремених радних тијела Скупштине општине. Стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбеђивању услова за рад клубова одборника и одборничких група према могућностима Скупштине општине. Прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама. Све иницијативе и приједлоге упућене Скупштини, након обраде надлежних Службени гласник општине Власеница органа, прије упућивања у скупштинску процедуру, прегледа и утврђује да ли исти могу ићи у скупштинску процедуру. Сарађује и координира рад органа на припремању материјала за сједнице Скупштине, сједнице комисија и других радних тијела Скупштине. Помаже предсједнику Скупштине у примјени Статута општине и Пословника Скупштине и стара се о законитости рада Скупштине, комисија и радних тијела Скупштине. Прати и извршава Програм рада Скупштине општине и стара се о његовом извршавању. Стара се о извршавању закључака Скупштине општине и провођењу других прописа. Организује вођење записника, сређује и чува записнике и другу документацију са сједница Скупштине општине. Брине се о објављивању аката Скупштине општине и начелника општине. Секретар Скупштине општине je главни и одговорни уредник Службеног гласника општине Власеница. Обавља послове око расписивања конкурса за избор и именовања предсједника и чланове одбора за жалбе, обавља послове око расписивања конкурса за избор и именовање директора установа чији је оснивач општина, обавља послове око расписивања конкурса за избор и именовања органа управљања (чланове управних одбора) установа чији је оснивач општина, обавља послове око расписивања огласа за избор предсједника и чланове општинске изборне комисије. Води регистар аката Скупштине општине, води регистар аката начелника општине објављених у службеном гласнику, води регистар интерних прописа које примјењује у раду скупштина општине. Одговара за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова. Обавља и све друге послове пo налогу предсједника Скупштине општине. За свој рад одговоран je предсједнику Скупштине општине.