Home » О скупштини

О скупштини

Скупштину општине, као орган одлучивања и креирања политике општине чине одборници који се бирају на непосредним, демократским и вишестраначким изборима на период од 4 године. Скупштина општине Власеница има 19 одборника.

Надлежности Скупштине општине:

 • доноси Статут општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развој, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси спроведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овалашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, и дијелова насељених  мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола Општине,
 • доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе  и организације,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине, чланова сталних и повремених радних тијела Скупштине општине, и начелнике одјељења административне службе  Општине,
 • образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 • одлучује о задужењу Општине,
 • усваја пословник,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
 • оснива предузећа и установе комуаналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са Законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју Општине,
 • даје мишљење  о промјени граница Општине,
 • разматра изјештаје о раду органа, организација и заједница на свом подручју,
 • доноси Кодекс понашања одборника Скупштине општине и
 • обавља друге послове у складу са законом.