Home » Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Начелник одјељења: Павле Бунијевац
Тел: 056/490-075
Факс: 056/734-830
E-mail: info@opstinavlasenica.org

Одјељење за општу управу обавља послове локалне управе који се односе на писарницу, овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига за матично подручје општине Власеница, административне и стручне послове за мјесне заједнице, пружање правне помоћи, управно рјешавање у области грађанских стања, људске ресурсе, персоналну евиденцију запослених, нормативно-правне послове, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења, те техничке и помоћне послове за потребе Општинске управе.