Home » Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

ВД начелника одјељења: Невена Ступар
Тел: 056/490-088
Факс: 056/734-830
E-mail: urbanizam@opstinavlasenica.org

Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове обавља послове локалне управе који се односе на припрему, изграду и доношење просторних, урбанистичких и проведебених планова, припрему израде локацијских услова, утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте и стара се о његовом уређењу и заштити, услове заштите животне средине у поступку издавања локацијских услова, спровођење управног поступка за доношење рјешења о одобрењу за грађење, еколошких дозвола, одобрења за употребу објекта, уређење и обезбјеђење рационалног кориштења грађевинског земљишта извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење о издатој еколошкој дозволи

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

Регистар издатих грађевинских дозвола у 2016.

Регистар издатих употребних дозвола у 2016.