Home » Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Начелник одјељења: Раде Малишевић
Тел: 056/490–087
Факс: 056/734-830
Email: privreda@opstinavlasenica.org

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове осигурава извршавање закона, других прописа и општих аката из области привреде и друштвених дјелатности: угоститељства, занатства и трговине, туризма, промета и веза, статистике, пољопривреде, водопривреде, шумарства, предшколског и основног образовања, здравства, културе, физичке културе и спорта, социјалне и хуманитарне дјелатности, невладин сектор, омладину и сл.; инспекцијске послове који се односе на надзор обављања послова и извршавања прописа у области:

• промета робом и услугама,
• пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства,
• вода, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности,
• здравствено – санитарни надзор.

Одјељење припрема за СО и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката,врши инспекцијски надзор над законитошћу рада правних особа складно закону,врши послове инвестиција и развоја, врши управне, стручне, административне и друге послове из свог дјелокруга, прати и предлаже мјере у области унапређења рада предузећа и установа од значаја за општину, судјелује у планирању јавне набавке из дјелокруга одјељења и врши и друге послове које му складно закону повјери СО и начелник општине.

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности функционише:

  • Одсјек за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.