Home » О општинској управи

О општинској управи

Општинска управа се организује и дјелује у складу са критеријима ефикасности, дјелотворности и економичности, који обухватају, између осталог, поштовање сљедећих најважнијих принципа:

 • Обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице;
 • Законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица;
 • Стручно и рационално обављање послова и остваривање одговорности запослених;
 • Ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова.

Унутрашња организација Општинске управе општине Власеница утврђује се у складу са врстом, природом и обимом послова који произилазе из дјелокруга рада појединих одјељења и других организационих јединица тако да се обезбиједи потпуно, ефикасно и рационално вршење послова. У складу са врстом и природом послова које обављају поједине организационе јединице општинске управе, сви послови се групишу у оквиру  у оквиру одјељења, одсјека и кабинета начелника општине.

У оквиру Општинске управе функционишу 4 одјељења и 1 одсјек:

 • Одјељење за општу управу,
 • Одјељење за финансије,
 • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
 • Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове,
 • Одсјек за развој.

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности функционише:

 • Одсјек за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.

Послови из дјелокруга рада Општинске управе општине Власеница су:

 • извршавање и спорвођење прописа Скупштине општине и начелника Општине,
 • припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник општине,
 • извршавање и спровођење закона и других прописа,
 • рјешавање у управним стварима, вршење управног надзора и других управних послова у оквиру надлежности локалне управе,
 • вршење послова државне управе који су јој повјерени,
 • давање потребних обавјештења и стручних мишљења из свог дјелокруга послова.