Home » Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Начелник одјељења: Марко Тодоровић
Тел: 056/490-092
Факс: 056/734-830
E-mail: finansije@opstinavlasenica.org

Одјељење за финансије обавља послове локалне управе који се односе на доношење буџета и завршног рачуна, праћење извршења буџета општине и благовремено предлагање мјера за усклађивање прихода и расхода, наплату прихода општине, трезорско пословање, послове наплате комуналних услуга у систему обједињене наплате, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокуг рада одјељења.

Буџет 2024

Буџет 2023

Ребаланс 2022

Буџет 2022

Буџет 2021.

Буџет 2020.

Ребаланс 2019.

Буџет 2019.

Ребаланс 2018.

Буџет 2018.