Задње објављено
sren
Home » Uncategorized @sr » Јавни оглас

Јавни оглас

На основу члана 2.2., 2.3., 2.12. и 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22), Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 67/21, 73/21, 1/22 и 13/22), члана 37. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 9/17) и Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 10/23), Скупштина општине Власеница  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   О Г Л А С
за именовање једног члана Општинске изборне комисије Власеница

I – Упражњена позиција

Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Власеница.

Састав изборне комисије је мултиетнички, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о последњем попису становништва спроведеном на државном нивоу.

У саставу Општинске изборне комисије настојаће се осигурати заступљеност полова, у складу са Законом о равноправности полова у БиХ, осим ако се изборна комисија састоји од три члана, када равноправна заступљеност постоји у случају када је један од полова заступљен са 1/3 од укупног броја чланова.

II – Опис послова

Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ, Изборним законом Републике Српске и одговарајућим подзаконским прописима.

III – Мандат

Члану Општинске изборне комисије мандат траје седам година, и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ НА Одлуку о именовању једног члана Општинске изборне комисије, донесену од стране Скупштине општине Власеница.

Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.

Члан Општинске изборне комисије има право на сталну мјесечну надокнаду за свој рад у складу са прописом Централне изборне комисије БиХ.

Чланови Општинске изборне комисијеобавезни су да се стално обучавају током обављања мандата, у складу са Планом и програмом едукације, који доноси Централна изборна комисија БиХ.

IV – Општи и посебни услови које кандидат мора да испуњава

Општи услови:

 1. да је лице са правом гласа
 2. да лице има одговарајућу стручну спрему и искуство у спровођењу избора.

Посебни услови:

 1. да има пребивалиште на подручју општине Власеница,
 2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS бодова и
 3. да посједује искуство у спровођењу избора.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

 1. чланство у изборној комисији,
 2. чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом у БиХ.

Изузето од подтачке 2. Посебни услови, члан Општинске изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме ако се ради о поновном избору (реименовању) члана, односно ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14. став (1) Изборног закона БиХ.

V – Сукоб интереса

 1. У смислу одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ за члана Изборне комисије не може бити именовано лице:

а) које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,

б) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједника, потпредсједника, генерални секретар, секретар или члан извршног или главног одбора),

в) које је носилац изборног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног закона БиХ,

г) које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

д) којем је изречена казна за радњу која представљља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 1. За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбама члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужности именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.
 2. За члана Општинске изборне комисије, а у складу са чланом 2.12. став (7) Изборног закона БИх, не може бити именовано лице које је заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.
 3. За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице које је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на посљедним општим и/или посљедним локалним изборима, а у складу са чланом 4. став (2) Упутства.
 4. Члан Општинске изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда, секретар скупштине општине, лица професионално запослена у општинским органима управе и друга лица, ако испуњавају услове одређене чланом 2.2. Изборног закона БиХ, а немају сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ.

VI – Потребна документа

Пријава на Јавни оглас садржи пријавни образац са контакт подацима подносиоца пријаве, листом достављених докумената и својеручним потписом подносиоца пријаве, као и документе о испуњавању општих и посебних услова, у оргиналу или овјереној фото-копији, и то:

 1. краћу биографију,
 2. овјерену копију личне карте,
 3. доказ о стручној спреми, односно овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми, нострификовану-признату диплому уколико факултет није завршен у Босни и Херцеговини, укључујући и дипломе стечене након 06.04.1992. године, у некој од држава насталих распадом СФРЈ, а у складу са прописима надлежног органа који врши нострификацију-признање иностраних диплома,
 4. образац ПБА-З о пребивалишту кандидата ( не старијим од три мјесеца од дана издавања од стране надлежног органа),
 5. доказ о изборном искуству у спровођењу избора који мора садржати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врти и години избора и називу бирачког мјеста у којем је кандидат би члан бирачког одбора, те податке да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ову дужност,
 6. доказ о научном знању и/или положеном правосудном испиту и/или носиоцу правосудне функције и/или присуству обукама у организацији Централне изборне комисије БиХ (за кандидате који посједују неки од наведених докумената),
 7. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о националном извршењу кандидата са последњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,
 8. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ (Прилог 5. Упутства),
 9. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да не обавља извршну функцију, како је то утврђено одредбама члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ,
 10. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да није лице обухваћено чланом 2.12. став (7) Изборног закона БиХ,
 11. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да није лице обухваћено подтачком 4. тачке V Огласа, а у складу са чланом 4. став (2) Упутства.

Документи приложени уз пријаву на Оглас, неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок и начин подношења пријаве

 1. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“
 2. Јавни оглас биће објављен и на званичној интернет страници општине Власеница (opstinavlasenica.org) и на огласној табли општине Власеница, али се то објављивање неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.
 3. Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања Јавног огласа у једном од јавних гласила наведених у подтачки 1. ове тачке.
 4. Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног огласа Комисија за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Власеница, обавиће интервју. Писани позив за интервју Комисија је обавезна доставити кандидатима најкасније три дана прије дана одржавања интервјуа,а позив се доставља препорученом поштом, e-mailom или путем телефакса.
 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
 6. Пријаве кандидата на Јавни оглас могу се доставити лично путем протокола у шалтер сали општине Власеница, или поштом, на адресу: Општина Власеница, ул. 9. јануар 14., са назнаком „Комисији за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Власеница“.

Број: 01-022-119/23                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 06.10.2023. године                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Власеница                                                                                                                              Горан Ђурић, с.р.