Задње објављено
Home » Uncategorized @sr » Oдлука о радном времену угоститељских објеката

Oдлука о радном времену угоститељских објеката

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 15. и 16. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20), Начелник општине Власеница, д о н о с и:

О Д Л У К У

О радном времену угоститељских објеката у периоду

од 1. октобра 2022. до 1. маја 2023. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног врмена у угоститељским објектима на подручју општине Власеница.

Члан 2.

Под радним временом сматра се радно вријеме у којем угоститељски објекти морају бити отворени, односно вријеме у којем привредни субјекти могу да обављају дјелатност у току једног радног дана.

Члан 3.

Радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће на подручју општине Власеница у периоду од 1. октобра 2022. до 01. маја 2023. године одређује се како слиједи:

  • Радним данима од 06.00 до 23.00 сата
  • Дани викенда (петак и субота) у времену од 06.00 до 00.00 сати
  • Ноћни клуб (петак и субота) у времену од 18.00 до 01.00 сат
  • Свадбени салони у времену од 07.00 до 01.00 сат.

Члан 4.

 Надлежно одјељење, по службеној дужности, својим рјешењем одредиће скраћено радно вријеме за поједине угоститељске објекте који не поштују радно вријеме наведено у овој Одлуци на захтјев комуналне полиције и МУП-а ПС Власеница, а све у складу са чланом 16. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20).

Члан 5.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница и МУП РС ПС Власеница у складу са својим овлаштењима

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Власеница.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука број 02-014-195/22 од 27.04.2022. године.

Број: 02-014-195/22-1
Датум: 03.10.2022.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
МИРОСЛАВ КРАЉЕВИЋ