Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима за набавку пољопривредне механизације

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредницима за набавку пољопривредне механизације

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Прогресус” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата.
Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Прогресус” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости пословања.
С тим у вези, Пољопривредна задруга “АГРО ЦЕНТАР” Шипово, као овлаштени увозник пољопривредне механизације, опреме и алата произведених у Мађарској, представља своју понуду, а сви заинтересовани апликанти са подручја општине Власеница могу да се пријаве на Јавни позив до 4. новембра 2022. године до 23:59:59 сати, путем линка https://pos.forsrpska.org/user/login https://pos.forsrpska.org/user/login

PONUDA mali motokultivator
PONUDA veliki motokultivator

Финансијски услови
Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.
Најмање 30% укупних прихватљивих трошкова набавке треба да буду сопствена новчана средства која мора да обезбиједи корисник. Подносилац пријаве ће приликом подношења пријаве на Јавни позив доставити изјаву којом гарантује да располаже сопственим средствима у мјери која је довољна за финансирање најмање 30% планиране набавке. Сопствено учешће може се у потпуности или дјелимично обезбиједити и из кредита, при чему се услов сопственог учешћа неће сматрати испуњеним уколико је кредит одобрен по другом основу или за друге намјене. Сопственим учешћем у смислу овог Јавног позива такође се неће сматрати државна помоћ или друга врста државних средстава.
Максимални износ бесповратних средстава по кориснику је 70% укупних прихватљивих трошкова набавке.
Максимални износ подршке по кориснику је 25.000 ЕУР.
Укупни прихватљиви трошкови набавке могу бити трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме и алата без пореза на додату вриједност (ПДВ) у случају да подносилац пријаве/корисник има законски регулисано право на поврат ПДВ-а, или трошкови набавке с ПДВ-ом, у случају да подносилац пријаве/корисник нема право и могућност поврата ПДВ-а.
Подносилац пријаве може поднијети укупно 1 пријаву на Јавни позив, која може да садржи неограничен број јединица набавке.
Подносилац пријаве на јавни позив као физичко лице и његово/а повезано/а правно/а лице/а сматрају се једним подносиоцем пријаве у смислу овог Јавног позива. Физичко лице које је већински власник или лице овлаштено за заступање правног лица не може да поднесе пријаву на јавни позив по више од једног основа (и у име правног лица и као физичко лице), него само по једном основу.
Дозвољена је само једна пријава на јавни позив за једно мјесто реализације пољопривредне производње.

Услови
1. Подносилац захтјева је физичко лице са сталном пољопривредном дјелатношћу у прихватљивом подручју (Републици Српској или Брчко дистрикту)
2. Подносилац захтјева је правно лице регистровано за пољопривредну дјелатност, са сједиштем или пословном јединицом у прихватљивом подручју, а које је микромало или средње предузеће
3. Подносилац захтјева уписан је у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) Републике Српске или Брчко дистрикта
4. Подносилац захтјева као мјесто релизације пољопривредне активности у вези с набавком према овом Јавном позиву пријављује земљиште на територији Републике Српске или Брчко дистрикта

Прихватљиве активности
Прихватљива је набавка само нове опреме.
1. Могу се набавити нове машине, алати и опрема појединачне нето вриједности за једну јединицу набавке од минимално 500 ЕВРА.
2. Износ Бесповратних средстава по кориснику може бити од 2.500,00 евра до 25.000,00 евра изражен у новчаној противвриједности конвертибилне марке према курсу Централне банке БиХ на дан објаве овог Јавног позива.
3. Трошкови набавке укључују набавну цијену, трошкове транспорта и доставе, царинске трошкове, трошкове пуштања у рад механизације, опреме и алата који се набављају, те трошкове обуке у директној вези с механизацијом, опремом и алатима који се набављају.
4. Трошкови исказани у Пријави на јавни позив морају да буду у складу с тржишним цијенама одређеним на реалан и економичан начин према тренутним Тржишним условима, водећи рачуна о принципу доброг финансијског управљања и усклађености с реалном тржишном цијеном.
5. Механизација, опрема и алати који су предмет набавке морају бити произведени у Мађарској. Kорисник је дужан доказати мјесто поријекла механизације, опреме и алата увјерењем произвођача или дистрибутера исказаним у понуди, а по потреби и на захтјев Фондације, Сертификатом о поријеклу који је издала Мађарска комора за привреду и индустрију, а коју му обезбјеђује Добављач.
6. Kорисник треба да набави механизацију, опрему и алате по реалној тржишној цијени од добављача који је овлаштени дистрибутер с ексклузивним правима на подручју БиХ или произвођач предметне механизације, опреме и алата у Мађарској, а који има регистровану дјелатност трговине пољопривредном механизацијом.
7. Фондација задржава право да умањи прихватљиви трошак набавке узевши у обзир нормалну тржишну цијену, уколико је трошак исказан у Пријави на јавни позив произашао из понуде или уговора закљученог по цијени вишој од уобичајене тржишне цијене.
8. Понуда за набавку механизације, опреме и алата који су дио пријаве на овај Јавни позив мора да буде издата од правног лица које је независно од подносиоца пријаве на јавни позив. Независни Подносилац пријаве је онај чији власник, члан или овлаштено лице или рођак те особе није у сродству, другим породичним или партнерским односима с особом која је власник, члан или овлаштена особа у организацији која је Понуђач у смислу овог Јавног позива.

Рок и начин подношења Пријаве на Јавни позив
Заинтересовано лице мора прво да се региструје електронским путем на интернет страници Фондације како би био у могућности да припреми и поднесе Пријаву.
Подносилац пријаве након регистрације на интернет страници прво попуњава електронски формулар Пријаве у онлајн апликацији на интернет страници Фондације. Подносилац пријаве након финализирања електронског формулара треба да одштампа формулар и повезане изјаве које ће бити дио апликације на интернет страници, те да све наведене документе потпише и скенира, а затим их приложи у онлајн апликацију.
Kорисници такође треба да скенирају документе наведене у члану 6. овог Јавног позива и да их приложе својој пријави путем онлајн апликације. Фондација задржава право да захтијева оригинал или овјерену копију било којег документа који је Подносилац пријаве приложио у електронску апликацију.
Пријаву на Јавни позив може поднијети само лице које је уписано као носилац газдинства у РПГ или лице овлаштено за заступање правног лица које се пријављује на Јавни позив. Пријаву на Јавни позив у случају немогућности ових лица могу поднијети и друга лица уз законски овјерену пуномоћ. Рок за пријаву је 4. новембар 2022. године у 23:59:59 сати.
Пријаве поднесене након наведеног рока неће бити разматране. Није могуће урадити било какве суштинске измјене у садржају Пријаве након подношења Пријаве у електронској апликацији (евентуалне административне грешке могу бити исправљене).

Документи који треба да се доставе
Потребно је доставити попуњен, одштампан, потписан (у случају правног лица печатиран и потписан од стране лица овлаштеног за заступање) формулар из онлајн апликације, изјаве и сљедеће документе:
1. основни идентификациони документи
У случају правних лица:
• важеће рјешење о регистрацији код надлежног суда
• рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава – уколико правно лице нема регистровану пољопривредну дјелатност
• копија личне карте свих власника правног лица
• копија личне карте овлаштеног лица у правном лицу
• Увјерење о ЈИБ (Пореска управа Републике Српске) ПДВ увјерење (Управа за индиректно опорезивање БиХ) – уколико је правно лице ПДВ обвезник

 У случају физичких лица
• копија личне карте
• рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава потврда банке о броју текућег/транскакционог рачуна Подносиоца пријаве, не старија од тридесет (30) дана од дана подношења Пријаве
• најмање једна важећа понуда за механизацију, опрему или алат који се набавља у оквиру Програма подршке која садржи:
податке неопходне за прецизну идентификацију Понуђача, али најмање тачан назив, сједиште/адреса и порески број Понуђача;
презентација предмета набавке у оквиру јавног позива: назив произвођача, земља поријекла производа, тачан назив марке, назив и специфична врста производа наведених у понуди, технички параметри и стручне карактеристике које је навео произвођач, технички услови у случају куповине по наруџби и детаљна назнака појединачне процјене трошкова, при куповини додатног прибора, те назнака уређаја којем припада;
број артикала који се набављају, јединична цијена, јединица мјере, нето цијена, ПДВ и/или бруто цијена, валута понуде;
Потпис овлаштеног лица и печат понуђача потврда понуђача да су сви производи наведени у понуди произведени у Мађарској;
Уколико износ понуде није у еврима, износ се мора конвертовати по курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан објављивања Јавног позива.
•Потврда Пореске управе Републике Српске да не постоје доспјеле неизмирене обавезе по основу пореза, доприноса и такси
•Потврда Управе за индиректно опорезивање БиХ да не постоје доспјеле неизмирене обавезе по основу индиректних пореза

Паралелно с валидацијом може да се проведе и теренска контрола пољопривредног газдинства.

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Прогресус” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата. Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Прогресус” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости пословања. С тим у вези, Пољопривредна задруга “АГРО ЦЕНТАР” Шипово, као овлаштени увозник пољопривредне механизације, опреме и алата произведених у Мађарској, представља своју понуду, а сви заинтересовани апликанти са подручја општине Власеница могу да се пријаве на Јавни позив…

Review Overview

User Rating: Be the first one !