Home » Uncategorized @sr » Одлука о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде на дан 21. новембар 2022. године

Одлука о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде на дан 21. новембар 2022. године

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20),  члана 170. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 15/21), Наченик општине Власеница, д о н о с и:

О Д Л У К У
О одређивању предузећa, установа и других организација који су дужни да раде на дан 21. новембар 2022. године

У складу са Законом о празницима Републике Српске, републички празник је:

  • 21. новембар- Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Члан 1.

У складу са чланом 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20) за вријеме републичког празника одређује се радно вријеме занатско- предузетничким и трговинским објектима како слиједи:

  • 21.11.2022. године (понедјељак)- од 06.00 до 16.00 часова

Члан 2.

 Ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

  1. Дом здравља у времену 00.00 до 24.00 часа са организованом хитном службом,
  2. Територијална ватрогасна јединица у времену од 00.00 до 24.00 часа (дежурства).
  3. Комунално предузеће- континуирана испорука воде и одвоз смеће- дежурство,
  4. Ветеринарска амбуланта „Нова“ и Ветеринарска станица Власеница (дежурство или приправност)- видљиво истакнуто на објекту,
  5. Апотеке на подручју општине Власеница у редовном радном времену.

Ради задовољења неопходних потреба грађана могу да раде и:

  1. Аутобуска станица и јавни превоз путника у складу са редовним редом вожње
  2. Бензинске пумпе са редовним радним временом.

 Члан 3.

У складу са чланом 170. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 15/21) сва предузећа, установе и друга правна лица који су власници или корисници пословних просторија обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, коју ће уочи републичких празника, прослава и других значајних датума и свечаности обавезно истаћи на згради до уличне стране у држачима.

Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, поцијепаних, дотрајалих и непрописно израђених застава.

Члан 4.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница у складу са својим овлаштењима.

Број: 02-014-615/22                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 15.11.2022. године                                                                  Мирослав Краљевић