Задње објављено
sren
Home » Uncategorized @sr » Jaвни позив за додјелу пластеника

Jaвни позив за додјелу пластеника

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Власеница који се односе на јачање пољопривредне производње  и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница и „Каритас Швајцарске“, број: 02/1-014-550/18 од 5.11.2018. године којим су осигурана донаторска средства од стране „Каритас Швајцарске“ у износу од 40%, Општине Власеница 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Власеница, начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за додјелу пластеника површине 50 m2 и 100 m2 са додатном опремом уз суфинансирање пројекта

I   ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају угрожене особе, незапослени, првенствено млади и жене са подручја општине Власеница, који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:

 1. да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената на подручју општине Власеница  или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената прије додјеле пластеника,
 3. да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или корисник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
 4. да  има могућност наводњавања пластеника,
 5. да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом,
 6. да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од   два дана.

Општина Власеница и Каритас Швајцарске су носиоци активности везаних за реализацију Пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

а)      погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања (утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста)   1-3 бода,

–          слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 m) 1 бод

–          добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 m) 2 бода,

–          јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.

 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр.велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

б)     додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

 • подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,

– од 0-3 год.                            1 бод,

– од 3-6 год.                            2 бода,

– од 6-10 год.                          3 бода,

– више од 10 год.                  4 бода,

– за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод,

–  за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе  на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице , дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,

 • младе особе животне доби до 35 година или жене – 5 бодова,
 • ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
 • социјални аспект – нема примања-7 бодова
 • социјални аспект-минимална примања по члану до 100,00 КМ -6 бодова
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 200,00 КМ -5 бодова,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 250,00 КМ – 4 бода,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 300,00 КМ – 3 бода,
 • социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати  кандидати који имају статус младе особе и жене.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу пластеника мора бити оригинална или овјерена:

 1. образац за пријаву на Јавни позив
 2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева,
 3. копија личне карте,
 4. овјерена кућна листа,
 5. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање, потврда да особа није порески обвезник, или неки други доказ о незапослености,
 6. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености,
 7. потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства,
 8. потврду о висини примања запослених чланова домаћинства,
 9. доказ о власништву или коришћењу парцеле (копија ЗК извадка или Посједовног листа и Уговор о закупу/кориштењу парцеле уколико парцела није у посједу подносиоца захтјева),
 10. овјерена изјава да ће добијени пластеник задржати у власништву најмање 2 године од дана потписивања Уговора,
 11. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом, те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 12. Потврду о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава, односно извршити ажурирање података прије додјеле пластеника,
 13. доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу).

V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине: 1 представник „Каритас Швајцарске“ и 2 представника Општине Власеница.

Задатак Комисије за додјелу пластеника је:

 • преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање те исту доставља начелнику општине.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Општина Власеница и Каритас Швајцарске.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Власеница и службеној wеб страници Општине Власеница.

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали Општине Власеница и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол Општине Власеница са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника (назначити на коверти пластеник од 50 m2 или од 100 m2), а рок за подношење захтјева је 15.11.2018. године до 15:00 часова.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове општине Власеница – контакт особа Раде Малишевић, или на број телефона 056/490-087 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова.

НАПОМЕНА: Рок за подношење захтјева је 15.11.2018. године до 15:00 часова, непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Образац захтјева

Изјава

Број: 02/1-014-550/18

Датум: 5.11.2018. године

 

 

                                                                                                                              

 

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Власеница који се односе на јачање пољопривредне производње  и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница и „Каритас Швајцарске“, број: 02/1-014-550/18 од 5.11.2018. године којим су осигурана донаторска средства од стране „Каритас Швајцарске“ у износу од 40%, Општине Власеница 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Власеница, начелник општине расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева за додјелу пластеника површине 50 m2 и 100 m2 са додатном опремом уз суфинансирање пројекта I   ПРАВО УЧЕШЋА Право на учешће у Пројекту имају угрожене особе, незапослени, првенствено млади…

Review Overview

User Rating: Be the first one !