Home » Uncategorized @sr » Јавни позив

Јавни позив

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 На основу Програма подстицаја активности и набавке репроматеријала за развој пољопривредне производње средствима општинског буџета у 2019. године бр. 01-022-37/19 („Службени гласник општине Власеница“ бр. 02/19, Општинска управа општине Власеница, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за додјелу приплодних овнова расе „Il de France“ уз суфинансирање

 

         I   ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Јавном позиву имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Власеница које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице.

         II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИПЛОДНИХ ОВНОВА

Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у и извршио ажурирање података за 2019. годину или доставити овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле приплодног грла,
 3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или корисник пољопривредног земљишта погодног за узгој оваца,
 4. Да суфинансира 20% од набавне цијене приплодног овна (100,00 КМ).Oпштинска управа општине Власеница је носилац активности везаних за реализацију Пројекта. Критеријуми за бодовање подносилаца захтјева:

  III КРИТЕРИЈ
  УМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИПЛОДНОГ ОВНА
  а)
  погодност властитог земљишта за узгој оваца
  (утврђује Комисија на лицу мјеста), 1-3 бода,
 • слаби услови (до 30 оваца, слаби смјештајни услови, лоша испаша) 1 бод
 • добри услови (посједовање земљишта за испашу, штала, посједовање стада до 50 оваца) 2 бода,
 • јако добри услови (изграђена штала, посједовање пашњака, посједовање стада преко 50 оваца) 3 бода.
  Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују адекватне услове за смјештај и узгој оваца (не посједује шталу за смјештај оваца, не посједује добру испашу и др.) неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.
  б)
  додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
  подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,
  – од 0-3 год.                           1 бод
  – од 3-6 год.                           2 бода
  – од 6-10 год.                         3 бода
  – више од 10 год.                    4 бода
  – за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод- за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод
 • подносилац захтјева младa особa животне старости до 35 година или жена – 5 бодова
 • ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
 • социјални аспект – нема примања -6 бодова
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 100,00 KM -5 бодова
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 200,00 КМ -4 бода
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 250,00 КМ – 3 бода
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 300,00 КМ – 2 бода
 • социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ – 0 бодова
 • социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе и жене.

      IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу приплодних овнова:

 1. Образац за пријаву на Јавни позив
 2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,
 3. Копија личне карте,
 4. Овјерена кућна листа,
 5. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености,
 6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености,
 7. Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист)
 8. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке)
 9. Потврда о власништву над парцелом (копија ЗК извадка или Посједовног листа или уговор о закупу),
 10. Овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијено приплодно грло задржати у власништву најмање 2 године од потписивања Уговора,
 11. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене мушког приплодног грла (100,00 КМ),
 12. Доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу)
 13. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава, односно извршити ажурирање података за 2019. годину, прије додјеле приплодног овна.

     V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу приплодних овнова именоваће начелник општине.

Задатак Комисије је:

преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање те исту доставља начелнику општине Власеница. Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник општине.
НАПОМЕНА: Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали Општине Власеница и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол Општине Власеница са назнаком „За јавни позив за додјелу приплодних овнова“, а рок за подношење захтјева је 15 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања општине Власеница, wеb страници Oпштине Власеница www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општине Власеница, односно до 12.05.2019. године до 15:00 часова.
Све додатне информације могу се добити у канцеларији Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове општине Власеница – контакт особа Раде Малишевић, или на број телефона 056/490-087 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова.
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеb страници Општине Власеница.

НАПОМЕНА: Јавни позив остаје отворен до 12.06.2019. године до 15:00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.