Home » Uncategorized @sr » Наредба о општој систематској дератизацији на територији општине Власеница

Наредба о општој систематској дератизацији на територији општине Власеница

На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута Oпштине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 90/17) начелник општине Власеница д о н о с и:

 

Н А Р Е Д Б У
О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ЈЕСЕН 2019. ГОДИНЕ

I

У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести које преносе глодари обавезно је извршити општу систематску дератизацију на подручју општине Власеница ( у даљем тексту „систематска дератизација“).

II

Систематску дератизацију вршити у периоду од 04.11.2019– 15.11.2019. године и то :

 • Зграде јавне управе и објекте у власништву Општине,
 • Подрумске просторије стамбених зграда,
 • Предшколска установа “Први кораци” Власеница,
 • ЈУ Основна школа „Вук КараџићВласеница са подручним одјељењима у Церској, Цикотској Ријеци и Мишарима,
 • ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница,
 • Пољопривредни факултет Универзитета Источно Сарајево–Студијски програм Шумарство Власеница,
 • Дом здравља и подручне амбуланте,
 • Вјерски објекти,
 • Водоводна и канализациона мрежа,
 • Отворене површине у јавној употреби (пијаце, паркови, градско гробље и градски стадион),
 • Депонија смећа,
 • Дивља одлагалишта смећа и напуштени објекти,
 • Обале и водоток Језера,
 • Обале и водоток ријеке Сушице,
 • Сви пословни објекти без обзира на врсту дјелатности и облик својине.

 

III

 

Дератизацију врши овлашћени извођач који посједује рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске о испуљавању прописаних услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације, у даљем тексту: „Давалац услуга“.

 

IV

Трошкове услуга дератизације плаћају:

1. Општина за зграде општинске управе и јавна предузећа чији је оснивач, по предходно склопљеном уговору са давоцем услуга.
2. Правна лица и удружења по претходно склопљеном уговору са даваоцем услуга сходно квадратури простора и врсти дјелатности које обављају.
3. Приватне услужне, трговинске, занатске и угоститељске радње сходно површини простора и утрошеној маси средства за дератизацију.
4.  Домаћинства и Заједнице етажних власника.

                                                                             V

Против правних и физичких лица, власника предузетничких радњи, власника стамбено-породичних зграда и носиоца станарског права који не поступе у складу са Наредбом, примијениће се мјере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17).

                                                                             VI

Извођач дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво и упозорити на извођење ове значајне акције путем средстава јавног информисања и плакатирањем града, уреда и сеоских центара.
Извођач услуга је дужан да са државним, приватним предузећима и самосталним предузетницима склопити уговор, прије уласка у посао.

VII

Непосредан надзор над извођењем систематске дератизације врши надлежна инспекција Општине Власеница, а примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, Одсјек за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.

  VIII

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине Власеница.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Краљевић, с.р.

На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута Oпштине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 90/17) начелник општине Власеница д о н о с и:   Н А Р Е Д Б У О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ЈЕСЕН 2019. ГОДИНЕ I У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести које преносе глодари обавезно је извршити општу систематску дератизацију на подручју општине Власеница ( у даљем тексту…

Review Overview

User Rating: Be the first one !