Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Власеница

Јавни позив за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Власеница

Број: 02-014-194/20
Датум: 01.06.2020. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 97. став 2 Статута Oпштине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 9/17), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Власеница за 2020. годину, број 02-014-194/20 од 25.05.2020. године, начелник oпштине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира
средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Власеница

Општина Власеница расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке маргинализованим групама жена на подручју општине Власеница као партнерске јединице локалне самоуправе. Средства за финансирање бизниса обезбјеђена су суфинансирањем 50% од Америчке агенције за међународни развој USAID/ PPMG и 50% из буџета Општине Власеница.

Фонд за финансирање самозапошљавња лица из циљне групе Јавног позива износи 60.000,00 КМ, а износ гранта по једном незапосленом лицу, апликантици, је од 5.000,00 до 10.000,00 КМ, уз обавезу регистрације бизниса.

Локална заједница и представници USAID/PPMG ће вршити праћење и контролу реализације бизниса најмање 12 мјесеци од дана почетка рада предузетника.

Средства се дозначавају на сљедећи начин:

-50% уговореног износа биће исплаћено по потписивању трипартитивног уговора између USAID/PPMG, Општине Власеница и кориснице, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава уплате доприноса), уговор са банком о отварању жирорачуна и документација која правда настале трошкове.

-50% биће исплаћено након истека уговореног периода од 3 мјесецa уколико испуњава обавезе у складу са уговором и уз документовање насталих, прихтватљивих трошкова.

     Ко може аплицирати?

Право на додјелу средстава кроз Јавни позив имају пунољетне жене које припадају маргинализованим групама ( у даљем тексту апликантице):

 1. жене жртве насиља,
 2. незапослене жене млађе од 35 година,
 3. самохране мајке,
 4. жене с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,
 5. жене које су на неки други начин маргинализоване,
 6. незапослене жене које живе и које ће своју самосталну дјелатност обављати у руралном подручју општине Власеница, и то:
 • као појединцима или као тиму,
 • које имају пребивалиште на подручју општине Власеница,
 • које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности
  (предност има 1. производња, 2. интелектуалне услуге, 3. услуге и 4. остало) на подручју општине осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе),
 • које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност,
 • које ће пословну идеју реализовати на подручју општине Власеница,
 • које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине,
 • да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине,
 • да су незапослене.

Очекује се и охрабрује пријављивање и учешће тимова у којима је око једне пословне идеје окупљено више жена. Шанса да пословни план буде реализован, уз сагласност подносиоца плана (у случају да подносилац плана не одлучи ући у реализацију пословног плана), већа је уколико бизнис план буде имао све релевантне и реалне показатеље успјешности. Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних планова. Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

       Ко не може аплицирати?

Јавни позив је намијењен подршци маргинализованих група жена, те се пријаве појединаца или тима у којем је водитељ тима мушкарац неће узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Аплицирати не могу жене које су раније биле власнице неког бизниса, чак и ако је тај бизнис у тренутку подношења пријаве на Јавни позив одјављен.

       Шта треба да садржи пријава?

 • попуњен пословни план (прописан образац),
 • биографију,
 • копију личне карте,
 • копију пријаве о пребивалишту (не старију од 6 мјесеци),
 • изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио пријавног обрасца, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани из буџета, прије потписивања уговора о додјели средстава),
 • доказ да припадају једној/више маргинализованих група жена,
 • потврду о незапослености.
 • Каква идеја се може обрадити кроз пословни план?
  Идеја која се пријављује мора се обрадити као пословни план, идеје у свим дјелатностима осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе), под условом да се реализује на подручју општине Власеница. Замишљену пословну идеју треба преточити у пословни план према оригиналном обрасцу пријаве. Пословна идеја мора бити предата под шифром, а шифра с именом и презименом предата посебно у затвореној коверти. Одговорност за оригиналност пословне идеје искључиво је на подносиоцу идеје.Комисија ће извршити вредновање пословних планова према јединственим критеријумима.

  Критеријуми за вредновање пословних планова

  a)Позитивни критеријуми:
 • да је испоштована процедура за писање пословног плана;
 • да се пословни план реализује на подручју општине Власеница;
 • да ће бизнис дјеловати у секторима за којима постоји потреба;
 • да реализација бизниса не угрожава животну средину и да је у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине.
  б) Критеријуми за оцјену квалитета пословног плана у оквиру сљедећих сегмената (детаљније образложени у оквиру обрасца за оцјењивање пословног плана):
 • пословна идеја
 • број запослених
 • производ / услуге
 • анализа тржишта
 • маркетиншки план
 • финансијски план и инвестициони план
  ц) Елиминаторни критеријуми:
 • пословни план није достављен у назначеном року;
 • недостају формални услови за кандидовање пословног плана (непотпуна или нетачна документација);
 • пословни план није попуњен у потпуности;
 • бизнис се не реализује на подручју општине Власеница;
 • бизнис је раније био регистрован у власништву апликантице и након тога одјављен;
 • апликантица је осуђивана за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине.

Образац за оцјењивање пословног плана

Врста дјелатности
Производња 40
Интелектуалне услуге 30
Услуге 20
Остало 10

 

Број запослених
1–3 10
4–8 20
9–15 30
Више од 15 40

 

Оцјена пословне идеје
Одлична 30
Добра 20
Условно добра 10

 

Оцјена бизнис плана
Одличан 20
Добар 10
Условно добар 5

 

Инвестиције (врста)
Властите 15
Кредит 10

 

Инвестиције (вриједност)
< 10.000 КМ 15
10–25.000 КМ 10
> 25.000 КМ 5

 

Утицај на околину

Еколошки чиста производња

15
Потребна рециклажа

5

 

Иновативност
Дјелатност не постоји 30
Дјелатност слабо заступљена 20
Дјелатност постоји 10

Прва фаза

Јавни позив је објављен 01.06.2020. године и остаје отворен до 15.07.2020. године.

Друга фаза

Објава резултата јавног позива извршиће се до 01.09.2020. године, након чега ће се донијети коначна одлука о избору.

Трећа фаза

Склапање уговора с подносиоцима захтјева у којима ће се дефинисати права и обавезе Општине Власеница и подносиоца апликације.

Уговор са одабраним апликантицама ће се потписати на максималан период од годину дана. Одабране апликантице ће имати уговорну обавезу да у року од максимално два мјесеца (60 дана) од дана потписивања уговора правно региструју своју дјелатност. Одабране апликантице ће имати уговорну обавезу да буду власнице регистроване дјелатности и упосленице те дјелатности.

Тајност и повјерљивост плана

Да би се заштитили сви подносиоци апликација и онемогућила злоупотреба повјерљивих информација изложених у пословним плановима, чланови Комсије за оцјењивање и запослени у Општини Власеница те друге особе које су укључене у реализацију овог програма обавезују се на заштиту повјерљивости и тајност.

Подршка Општине Власеница и USAID/PPMG-a

Општина Власеница и USAID/PPMG ће током јавног позива осигурати едукацију за све заинтересоване у погледу попуне обрасца апликације и одговорити на сва додатна питања. Термин едукације ће бити накнадно одређен.

Општина Власеница и USAID/PPMG за успјешно оцијењене бизнис планове може осигурати:

 • трошкове регистрације,
 • дио или у цијелости трошкове закупнине простора у првој години обављања дјелатности,
 • дио или у цијелости трошак здравственог и пензионог осигурања у првој години обављања дјелатности,
 • трошкове куповине одређених материјала, сировина, машина и сл. потребних за обављање дјелатности.

Циљеви јавног позива

Пробудити предузетнички дух међу маргинализованим групама жена; мотивисати почетнице и креативне појединце с иновативним и проведивим пословним идејама; обука о процесу стварања нових пословних могућности; омогућити женама стварно покретање властитог посла.

Пријаве можете преузети у шалтер сали Општине (шалтер 4) или путем наше веб странице: www.opstinavlasenica.org.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у шатер салу (шалтер број 4) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Власеница, 9. jaнуар број 14, 75440 Власеница

са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу Програма USAID/PPMG

Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива и написати „НЕ ОТВАРАТИ“.

Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на веб страници www.opstinavlasenica.org и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен до 15.07.2020. године.

За све додатне информације контакт телефон је 056 490 085.

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗ

Prijavni-obrazac PPMG Vlasenica

 

Број: 02-014-194/20 Датум: 01.06.2020. године На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 97. став 2 Статута Oпштине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 9/17), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Власеница за 2020. годину, број 02-014-194/20 од 25.05.2020. године, начелник oпштине расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Власеница Општина Власеница расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке&hellip;

Review Overview

User Rating: Be the first one !