Задње објављено
sren
Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за подношење захтјева за додјелу пластеника продужен до 19.3.2021. године

Јавни позив за подношење захтјева за додјелу пластеника продужен до 19.3.2021. године

У склопу пројекта Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима на подручју општине Власеница u 2021. години и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница и хуманитарне организације „MAID“, број: 02-014-497/20 од 19.2.2021. године, којим су осигурана донаторска средства од стране Хуманитарне организације „MAID“ 40%, Oпштине Власеница 40%, као и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Власеница, начелник општине Власеница расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за додјелу пластеника површине 100 m2 са додатном опремом путем
суфинансирања у пројекту

 

I   ПРАВО УЧЕШЋА

Право  на учешће у Пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Власеница које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице, као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

 II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац  захтјева  треба да испуњава следеће услове:

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у или доставити овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,
 3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или корисник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу,
 4. Да има могућност наводњавања пластеника,
 5. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (575,20 КМ),
 6. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 7. Да ће добијени пластеник задржати у власништву најмање двије године од дана потписивања уговора о додјели пластеника.

Oпштинска управа општине Власеница је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносилаца захтјева:

 1. погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања

(утврђује Комисија на лицу мјеста),  1-3 бода,

 • слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 m) 1 бод
 • добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 m) 2 бода,
 • јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, недовољна величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

 1. додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
 • подносилац захтјева незапослен – 2 бода
 • за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод,
 • за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,
 • подносилац захтјева младa особa животне старости до 35 година – 5 бодова,
 • подносилац захтјева жена – 3 бода,
 • подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода,
 • социјални аспект – без примања -6 бодова,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 100,00 KM -5 бодова,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 200,00 КМ -4 бода,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 250,00 КМ – 3 бода,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 300,00 КМ – 2 бода,
 • социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ – 0 бодова
 • социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати жене и кандидати који имају статус младе особе.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу пластеника:

 1. Образац за пријаву на Јавни позив
 2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,
 3. Копија личне карте,
 4. Овјерена кућна листа,
 5. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености,
 6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености,
 7. Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист)
 8.  Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке)
 9. Потврда о власништву над парцелом  (копија ЗК извадка или Посједовног листа или уговор о закупу),
 10. Овјерена изјава да не посједује пластеник већи oд 100 m2 у свом власништву,
 11. Овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање 2 године од потписивања Уговора,
 12. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (575,20 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 13. Доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу)
 14. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар прије додјеле пластеника

V  ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине један представник организације MAID, и два представника Општинске управе општине Власеница.

Задатак Комисије је:

 • преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање те исту доставља начелнику општине Власеница.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник општине.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеb страници Општине Власеница.

НАПОМЕНА:

 • Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали Општине Власеница и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол Општине Власеница са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“, јавни позив је објављен у средствима јавног информисања општине Власеница – wеb страници Oпштине Власеница  www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општине Власеница, а рок за подношење захтјева је до 19.3.2021. године до 15.00 часова.

Све додатне информације могу се добити у Одсјеку за развој општине Власеница, или на број телефона 056/490-159 сваким радним даном од 07.00-15.00 часова.

НАПОМЕНА: Јавни позив остаје отворен до 19.3.2021. године до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Образац захтјева за додјелу пластеника

Изјава

У склопу пројекта Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима на подручју општине Власеница u 2021. години и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница и хуманитарне организације „MAID“, број: 02-014-497/20 од 19.2.2021. године, којим су осигурана донаторска средства од стране Хуманитарне организације „MAID“ 40%, Oпштине Власеница 40%, као и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Власеница, начелник општине Власеница расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева за додјелу пластеника површине 100 m2 са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту   I   ПРАВО УЧЕШЋА Право  на учешће…

Review Overview

User Rating: 4.9 ( 1 гласови)