Home » Uncategorized @sr » Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Власеница

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Власеница

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID-19 у Републици Српској број: 86-1/21 од 19.05.2021. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне ситуације општине Власеница , доноси:

 Н А Р Е Д Б У

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Власеница

 

 1. У циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразне болести изазване корона вирусом (Covid-19) на територији општине Власеница, те заштите и спасавања становништва, од  20.05. 2021. до 07.06.2021. године забрањују се:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 100 особа,

2) сва приватна окупљања у групама већим од 50 лица (свадбе, крштења, рођендани прославе и други породични скупови сличне природе),

3) организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу угоститељског објекта.

 1. У периоду од 20.05.2021. до 07.06.2021. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима с обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) радним данима од 06:00 до 23:00 часова, а викендом од 06:00 до 24:00 часова строго поштујући упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 2. Од 21.05.2021. године дозвољава се организација и извођење музике уживо угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће у простору за услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт) као и на отвореном простору уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 3. 4. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
 4. 5. Изузетно од тачке 4. обавезе ношења заштитне маске су изузета:

1) дјеца млађа од 7 година живота,

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

 1. 6. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 2. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:

1) услуге пружају заштићени маском,

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,

3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,

4) придржавају се упутстава Института за јавно здравство Репулике Српске за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,

5) одреде једно или више лица за спровођење епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

 1. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторијама објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 4. ове наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
 2. 9. Дом здравља ће реорганизовати рад, са циљем превенције ширења вируса, на начин да ће се вршити пријем хитних случајева, а остали ће се консултовати са породичним љекаром телефонским путем.
 3. 10. Од 21.05.2021. до 07.06.2021. године, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе, дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуства публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 5. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

 1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце,

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност, нарочито укључујући субјекте који обављају здравствене дјелатности, дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ и Закона о заштити стновништва од заразне болести, а све ради спречавања појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 2. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 3. Општинска управа, јавна предузећа и установе организоваће свој рад са грађанима на сљедећи начин:

– на улазу у све службене просторије органа ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

 – омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 1. Задужују се све васпитно-образовне установе да у складу са епидемиолошком ситуацијом редовно обавјештавају Министарство просвјете и културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину.
 2. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и предузети све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације.
 3. Надзор над спровођењем ове наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова-Полицијска станица Власеница, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединице локалне самоуправе и Комунална полиција Општинске управе општине Власеница.
 4. О извршењу задатака из ове наредбе органи из тачке 18. свакодневно ће извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
 5. Непоштовање мјера забране и ограничења из ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20).
 6. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирус корона (Covid-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (Covid-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 24/20) се примјењује уз ову наредбу.
 7. Ова наредба ступа на снагу 20.05.2021. године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Власеница“.
 8. 23. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на подручју општине Власеница број: 02-014-132/21-9 од 10.05.2021. године.

Број: 02-014-132/21-10                                                                    КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 20.05.2021. године                                                              Мирослав Краљевић