Задње објављено
Home » Uncategorized @sr » Oдлука о радном времену за предстојеће празнике

Oдлука о радном времену за предстојеће празнике

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20),  члана 170. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 15/21), Начелник општине Власеница, д о н о с и:

О Д Л У К У
О одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде у дане празника Републике Српске у мјесецу јануару 2023. године

 У складу са Законом о празницима Републике Српске, републички празник је:

 • Нова година, 1. и 2. Јануар
 • Дан Републике, 9. Јануар

Члан 1.

У складу са чланом 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20) за вријеме празника у дане 01. и 02. Јануара који су Законом о празницима прописани као нерадни дани и 9. Јануара као празника Дана Републике, одређује се радно вријеме занатско – предузетничким и трговинским објектима како слиједи:

 • 01.01.2023. године- нерадни дан
 • 02.01.2023. године- радно вријеме од 06.00 до 12.00 часова
 • 09.01.2023. године- радно вријеме од 06.00 до 12.00 часова

Члан 2.
У складу са овом Одлуком угоститељски објекти у мјесецу Јануару могу да раде:

 • 31.12.2022. године- радно вријеме од 06.00 до 02.00 часа
 • 01.01.2023. године- радно вријеме од 06.00 до 02.00 часа
 • 07.01.2023. године- радно вријеме од 06.00 до 02.00 часа
 • 13.01.2023. године- радно вријеме од 06.00 до 02.00 часа

Члан 3. 

Ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

 1. Дом здравља у времену 00,00 до 24,00 часа са организованом хитном службом,
 2. Територијална ватрогасна јединица у времену од 00,00 до 24,00 часа (дежурства).
 3. Комунално предузеће- континуирана испорука воде и одвоз отпада (дежурство),
 4. Ветеринарска амбуланта „Нова“ и Ветеринарска станица Власеница (дежурство или приправност)- видљиво истакнуто на објекту.

Ради задовољења неопходних потреба грађана, 01, 02. и 09.01.2023. године могу да раде и:

 1. Аутобуска станица и јавни превоз путника у складу са редовним редом вожње,
 2. Бензинске пумпе са редовним радним временом,
 3. Апотеке на подручју општине Власеница у времену од 07.00- 20.00 часова.

 Члан 4.

У складу са чланом 170. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 15/21) сва предузећа, установе и друга правна лица који су власници или корисници пословних просторија обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, коју ће уочи републичких празника, прослава и других значајних датума и свечаности обавезно истаћи на згради до уличне стране у држачима.

Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, поцијепаних, дотрајалих и непрописно израђених застава.

Члан 5.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница у складу са својим овлаштењима.

Број: 02-014-657/22                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.12.2022. године                                                                  Мирослав Краљевић