Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за додјелу печелињих друштава и опреме за пчеларство

Јавни позив за додјелу печелињих друштава и опреме за пчеларство

Документи:  Јавни позив  –  Изјава  –  Пријавни образац

У склопу пројекта „ Пчеларство и рурални развој“ на подручју општине Власеница у 2023. години и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница, невладине хуманитарне организације „MAID“, Удружења пчелара Власеница и Пољопривредне задруге „ЗДРАВО“, број: 02-014-641/22 од 17.02.2023. године и на основу члана 5. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступка за остваривање права на додјелу пчелињих друштава и опреме, начелник општине Власеница расписује :

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за додјелу пчелињих друштава и опреме за пчеларство

 Општина Власеница у сарадњи са невадином организацијом „Муслим Аид“, Удружењем пчелара Власеница и Пољопривредном задругом „ЗДРАВО“ расписује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Пројекат суфинансира Општина Власеница, невладина организација „Муслим Аид“ и крајњи корисници. Сваком кориснику додјељује се осам (8) пчелињих друштава и комплетном опремом за пчеларство (врцаљка, сатне основе, одјело и остала репроопрема).

I   ПРАВО УЧЕШЋА
Право  на учешће у Пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Власеница које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице, као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп на којем могу формирати пчелињак.
Право на додјелу пчелињих друштава немају особе које у своме власништву или у власништву чланова домаћинства (отац, мајка, супружник и дијете) посједују више од 10 пчелињих друштава.

II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО
Подносилац  захтјева  треба да испуњава следеће услове:

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима или млада особа до 40 година старост са пребивалиштем на подручју општине Власеница,
 2. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или корисник пољопривредног земљишта на којем се може стационирати пчелињак ( утврђује повјеренство на терену),
 3. Да у тренутку предаје захтјева за учешће у овом пројекту нема више од 10 пчелињих друштава у свом посједу или посједу ужег члана домаћинства,
 4. Да суфинансира 20 % од набавне цијене старт-уп пакета за пчеларство (око 700,00 КМ)
 5. Да обавезно присуствује едукацијама ( теоријским и практичним) које ће организовати удружење пчелара,
 6. Да ће добијени старт-уп пакет задржати у власништву најмање 3 године од потписивања Уговора.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • Број чланова заједничког домаћинства,
 • Број незапослених пунољетних чланова заједничког домаћинства,
 • Број издржаваних чланова заједничког домаћинства (дјеца, незапослени чланови који нису на евиденцији бироа за запошљавање),
 • Незапосленост апликанта,
 • Самохрани родитељи,
 • Млади до 40 година,
 • Природни услови (смјештај пчелињака),
 • Социјални аспект ( стање на терену, имовинско стање, општи дојам и сл.).

Oпштинска управа општине Власеница је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО
Критеријуми за бодовање подносилаца захтјева:

а) погодност земљишта за смјештај пчелињака (утврђује Комисија на лицу мјеста), 1-3 бода,

 • слаби услови (парцела са великим нагибом, неосунчана страна, неоцједито земљиште у потпуности без заклона од јаког сунца у току дана, врло вјетровито подручје, лош приступ пчелињаку , удаљеност пчелињака до 1000 m путне комуникације ) 1 бод ,
 • добри услови (парцела са релативно стрмим нагибом, полиосунчана страна, релативно са заклоном од јаког сунца у току дана, неоцједито земљиште, релативно вјетровито подручје, отежан приступ пчелињаку, удаљеност пчелињака до 500 m путне инфраструктуре) 2 бода,
 • јако добри услови (оцједита парцела са благим нагибом, посједује заклон од јаког сунца у току дана, добар приступ пчелињаку, удаљеност пчелињака до 200 m путне комуникације) 3 бода.

Напомена: Кандидати код којих се на терену утврди да парцела не испуњава горе наведене услове, подложне су јаким ударима вјетра, парцела није погодна за формирање пчелињака обзиром на нагиб, надморску висину или утврђену ерозију тла и сл. , такве кандидате стручна-пољопривредна комисија неће узети у разматрање те ће бити елиминисани из селекције. Такође, уколико комисија на терену утврди да је планирана локација стационирања пчелињака удаљена више од 1000 метара путне комуникације, или не испуњава услове обзиром на Правилник о формирању пчелињака (близу стамбеним објектима), као и посједовање више од 10 кошница пчела, кандидат ће бити елиминисан из даље процедуре одабира. Комисија ће такође тражити и увид у пчаларску опрему коју апликант посједује током одабира кандидата.

б) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

 • подносилац захтјева незапослен – 4 бода
 • за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод,
 • за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,
 • подносилац захтјева младa особa животне старости до 40 година – 4 бода,
 • подносилац захтјева самохрани родитељ – 3 бода.
 • подносилац захтјева и/или члан домаћинства (дијете, брачни друг сл.) особа са инвалидитетом – 2 бода.

ц) Укупан приход домаћинства:

 • Без примања – 6 бодова,
 • минимална примања по члану домаћинства до 100,00 KM – 4 бода,
 • минимална примања по члану домаћинства  од 100,01 КМ до 150,00 КМ –3 бода,
 • минимална примања по члану домаћинства  ОД 150,01 км до 200,00 КМ – 2 бода,
 • минимална примања по члану домаћинства од 200,01 КМ  до 300,00 КМ – 1 бода,
 • примања по члану домаћинства већа од 300,01 КМ – 0 бодова.

д) Социјални аспект (стање на терену, имовно стање, општи дојам и сл.) од 0 – 7 бода (утврђује комисија на терену ).

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова,  предност ће имати  кандидати који имају статус младе особе,  вишечлане породице и већи број незапослених у породици.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребна документација за додјелу пластеника:

 1. Образац за пријаву на Јавни позив,
 2. Копија личне карте,
 3. Овјерена кућна листа,
 4. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова заједничког домаћинства издат од Бироа за запошљавање (за особе које нису никако пријављене на Биро за запошљавање доставити овјерену потврду да особа није пријављена на Биро ) ,
 5. Потврде из школе/факултета (овјера текућег семестра у индексу или потврда о похађању за студенте) за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист).
 6. Увјерење или други доказ о висини прихода за сваког запосленог члана домаћинства са кућне листе (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке),
 7. Власништво или посјед над парцелом која се намјерава користити за инсталирање пчелињака (копија ЗК извадка или Посједовног листа, или уговор о закупу/кориштењу парцеле),
 8. Доказ да је самохрани родитељ (смртни лист или доказ о разводу брака или други документ којим апликант може доказати да је самохрани родитељ),
 9. Доказ да је подносилац захтјева и/или члан домаћинства (дијете, брачни друг сл.) особа са инвалидитетом (потврда/мишљење стучне медицинске комисије о утврђеном инвалидитету),
 10. Овјерена изјава да у тренутку предаје захтјева за учешће у овом позиву нема више од 10 кошница пчела у свом посједу или посједу ужег члана домаћинства,
 11. Овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени старт-уп пакет задржати у власништву најмање 3 године од потписивања Уговора,
 12. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене старт уп пакета (цца 700,00 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пчеларства.

V  ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА
Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пчелињих друштава са додатном опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом ће формирати Општинска управа општина Власеница.

Задатак Комисије је:

 • преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање те исту доставља начелнику општине Власеница.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник општине.
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеb страници Општине Власеница.

НАПОМЕНА:

 • Кандидати који остваре право на додјелу пчелињих друштава и опреме за пчеларство обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали Општине Власеница и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол Општине Власеница са назнаком „За јавни позив за додјелу пчелињих друштава и опреме за пчеларство“, јавни позив је објављен у средствима јавног информисања општине Власеница – wеb страници Oпштине Власеница  www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општине Власеница, а рок за подношење захтјева је до 24.3.2023. године до 15:00 часова.

Све додатне информације могу се добити у Одсјеку за развој општине Власеница, или на број телефона 056/490-159 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова.

НАПОМЕНА: Јавни позив остаје отворен до 24.3.2023. године до 15:00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Број: 02-014-641/22-2
Датум: 09.03.2023. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић