Задње објављено
sren
Home » Uncategorized @sr » Јавни конкурс за додјелу стипендија

Јавни конкурс за додјелу стипендија

На основу члана члана 4. тачка 2. Правилника о стипендирању студената и ученика из буџета општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 7/22), начелник општине Власеница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија студентима у школској 2023/2024. години

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија у школској 2023/2024. години, за следеће категорије редовних студената високошколских установа:

 1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50,
 2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе,
 3. Студенти слабог материјалног стања,
 4. Студенти дјеца ратних војних инвалида од 1-5. категорије и цивилне жртве рата,
 5. Студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју,
 6. За 5 (пет) студената мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00,
 7. За 20 (двадесет) студената прве године Шумарског факултета у Власеници.

А. ОПШТИ УСЛОВИ

II

Стипендија општине Власеница не може се додијелити студенту:

 1. Који је губио једну од претходних година студија
 2. Који је корисник стипендије од стране другог даваоца
 3. Који има просјек оцјена мањи од 7,50, осим за студенте из члана 5. став 4. 5. и 7. Правилника о стипендирању студената и ученика
 4. Студенту прве године студија, ако није носилац „Вукове дипломе“
 5. Који је апсолвент
 6. Који је старији од 26 година
 7. Који не достави комплетну документацију утврђену Конкурсом
 8. На листи „Слабо материјално стање“:

-за више од једног студента из истог породичног домаћинства,

-чији укупни мјесечни приходи по члану породице прелазе 300 КМ,
-чији је родитељ власник или сувласник капитала у привредном друштву.

 1. Због других услова утврђених Правилником о стипендирању студената и ученика.

 

III

Студенти који су у претходној години били стипендисти Општине Власеница, да би стекли право на стипендију у 2023/2024 години, дужни су Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности доставити потврду о упису у наредну годину студија.

 

IV

Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени захтјев на прописаном обрасцу општинске управе и студент може конкурисати само на једну од утврђених категорија.

Образац захтјева за додјелу стипендије биће доступан кандидатима на интернет страници општине Власеница: www.opstinavlasenica.org, а може се преузети и лично у шалтер сали Оштинске управе општине Власеница.

 

Б. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

V

Сваки подносилац захтјева за додјелу студентске стипендије уз захтјев за додјелу стипендије подноси следећу основну документацију:

– потврда са факултета о статусу редовног студента одређене године студија,

– фотокопија индекса и фотокопија личне карте,

– овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца,

– фотокопија „картице текућег рачуна“ пословне банке у Републици Српској.

 

VI

Поред основне документације, зависно од категорије на коју се пријављују, студенти достављају и следеће доказе:

 1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз захтјев прилажу и следећа документа:

– оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,

 1. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ уз захтјев прилажу и следећа документа:

– овјерену фотокопију „Вукове дипломе“ из средње школе

 1. Студенти за листу „слабог материјалног стања“ уз захтјев прилажу и следећа документа:

– оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,

– изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),

– увјерење да је родитељ корисник социјалне помоћи или туђе његе,

– доказе о примањима за сваког члана домаћинства:

 • висине просјечне плате у претходна три мјесеца,
 • увјерења о износу пензија у претходна три мјесеца,
 • потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
 • остале доказе о примањима.

– награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл. (овјерена копија)

 1. Студенти за листу дјеца ратних војних инвалида од 1-5 категорије, и ЦЖР уз захтјев прилажу и следећа документа:

– оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,

– изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),

– увјерења или доказе:

 • увјерење о инвалидности (студенти чији је родитељ РВИ),
 • увјерење од надлежног органа да је члан породице ЦЖР.
 1. Студенти без оба родитеља и студенти са посебним потребама

оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,

– изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),

– увјерења или доказе:

 • извод из матичне књиге умрлих (дјеца без оба родитеља),
 • увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс,
 1. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 уз захтјев прилажу и следећа документа:

– потврда о статусу редовног студента мастер студија,

– оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,

– фотокопију дипломе или увјерења о завршеним основним студијама,

 1. Студенти „Шумарског факултета“ у Власеници уз захтјев прилажу и следећа

документа:

– свједочанства из средње школе са изведеном просјечном оцјеном током школовања

 

VII

Захтјеви за додјелу стипендија са потребном документацијом достављају се лично, у пријемну канцеларију Општинске управе општине Власеница, шалтер број 6, са назнаком ”Комисија за додјелу стипендија –Не отварати-” или путем поште на адресу: Општина Власеница, ул. 9. Јануар бр. 14.

Захтјеви са некомплетном документацијом и захтјеви предати након истека Конкурса неће се узимати у разматрање.

VIII

Јавни конкурс биће објављен на интернет страници општине Власеница:  www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општинске управе општине Власеница.

 

IX

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

X

Прелиминарна ранг-листа кандидата биће објављена на интернет страници општине Власеница: www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општинске управе општине Власеница.

Незадовољни кандидати имају право приговора на исту Начелнику општине, у року од осам дана од дана објављивања.

На основу размотрених приговора, формираће се коначна ранг-листа, која ће се објавити на исти начин.

 

 

 

Број: 02-014-635/23                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 24.11.2023. године                                                           Мирослав Краљевић

На основу члана члана 4. тачка 2. Правилника о стипендирању студената и ученика из буџета општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 7/22), начелник општине Власеница расписује: ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у школској 2023/2024. години I Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија у школској 2023/2024. години, за следеће категорије редовних студената високошколских установа: Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50, Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе, Студенти слабог материјалног стања, Студенти дјеца ратних војних инвалида од 1-5. категорије и цивилне жртве рата, Студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју, За 5…

Review Overview

User Rating: Be the first one !