Home » Uncategorized @sr » РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне caмoуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), Начелник општине Власеница расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

Начелник општине Власеница расписује Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Власеница са високим образовањем, на одређено вријеме у трајању од годину дана за осамнаест  извршилаца:

 1. Дипломирани инжењер шумарства……………………………………..2 извршиоца
 2. Дипломирани политиколог за националну безбједност……….1 извршилац
 3. Дипломирани социјални радник………………………………………….1 извршилац
 4. Дипломирани економиста……………………………………………………1 извршилац
 5. Дипломирани професор разредне наставе 240 ЕЦТС……………2 извршиоца
 6. Дипломирани правник……………………………………………………….. 2 извршиоца
 7. Дипломирани радни терапеут………………………………………………1 извршилац
 8. Мед-лабораторијски инжeњep………………………………………………1 извршилац
 9. Дипломирани учитељ……………………………………………………………1 извршилац
 10. Дипломирани васпитач……………………………………………………….. 1 извршилац
 11. Проф. енглеског језика и књижевности…………………………………1 извршилац
 12. Дипломирани тренер кошарке 180 ЕЦТС бодова…………………..1 извршилац
 13. Дипломирани новинар………………………………………………………….1 извршилац
 14. Дипл. инж. саобраћаја, друмски саобраћај  240 ЕЦТС бодова..1 извршилац
 15. Дипломирани проф. руског и српског језика и књижевности…1 извршилац

 

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено  вријеме  ради  оспособљавања  за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне опреме или знања.

II Општи услови

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност ,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини,  три године прије објављивања конкурса,
 6. да се на њега не односи члан IX став устава Босне и Херцеговине
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

III Посебни услови:

      Диплома о завршеном високом образовању одговарајућег смјера

 • Уз пријаву на јавни конкурс кандидат  прилаже  сљедећа докумената у оргиналу или  Овјереној фото-копији:
 1. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Cpпcкe,
 4. овјерену изјаву код надлежног органа да није осуђиван за кривично дјело на беэусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. овјерену изјаву код надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисципли нске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкуpca,
 6. oвjepeнy изјаву код надлежног органа да се на њега не односи Члан IX став Устава Босне и Херцеговине,
 7. овјерену изјаву код надлежног органа да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са члановима и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне caмoyправе („Службени гласник Републике Cpпcкe”, број 97/16),
 8. овјерену изјаву код надлежног органа да није обављао приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања и
 9. диплому о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама npoписa из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није издала кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје),  уколико кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење-изјаву у кoјoj наводи разлоге достављња увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата. Кандидати који буду изабрани дужни су доставити увјерње о општој здравстеној способности прије  заснивања радног односа на одређено вријеме.

V Комисија ће одбацити закључком неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса.

VI Поступак пријема кандидата Комисија ћe провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника у Општинској управи општине Власеница.

VII Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске”.

Пријaвe се могу подносити непосредно у Шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу Општина Вяасеница, ул. 9. Jaнvap 14, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс“.

За   додатна обавјештења о јавном конкурсу може се обратити Бунијевац Павлу на телефон 056/490-075.

О резултату Јавног конкурса сви кандидати биће обавјештени, а документа  приложена уз пријаву   на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.