Home » Начелник општине

Начелник општине

Нaчелник општине: Мирослав Краљевић
Телефон: 056/490–072
Еmail: info@opstinavlasenica.org

Шеф  Кабинета начелника општине: Данијела Вуковић
Тел: 056/490–084
Факс: 056/734-830
Email: danijelav@opstina-vlasenica.org

Начелник општине предлаже Статут општине; предлаже одлуке и друге опште акте Скупштини; израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта; обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза; проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине, извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини, доноси одлуку о оснивању Општинске управе; доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе; доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију, реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела, даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина; подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности; подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе,; покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону; закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине општине; рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи; одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине; доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ